Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВА

1. Наблюдение

- състояние на околната среда- растителност , вода , въздух;
- поведение на селскостопанските животни;
- картиране на замърсени участъци от почвата;
- съобщения по медиите за станали производствени аварии на територията на ТЕЦ”Република” и на територията на града ;
- анализиране на данните за мониторинг на въздуха и водата ;


2. Оценка на състоянието

- провеждане на лабораторни изследвания на почви от евентуални замърсени участъци от почвата;
- картиране на замърсените участъци;
- уведомяване на заинтересованите , контролните органи и обществеността за степента на замърсяване на изследваните участъци от почва.


3. Прогноза за възможни изменения

- набелязване на мерки за ликвидиране или намаляване на замърсяването на почвите;
- издаване на бюлетини за информиране на обществеността ;
- екологично възпитание за предотвратяване замърсяването на почвите .

SOS ДА СПАСИМ НАШАТА ПОЧВА! / ЗАНИМАТЕЛНА КНИЖКА

SOS ДА СПАСИМ НАШАТА ПОЧВА!

SOS SAVE OUR SOIL!

SOS SAUVONS NOTRE SOL!

Тази книжка е предназначена за ученици от 3 и 4 клас, които в часовете по предмета “Човек и природа” учат за почвата и за всички, за които би представлявала интерес.
Надяваме се да се забавляват и да им бъде полезна.

Всяко поколение, всеки индивид трябва да живее с мисълта, че след него все още няма да настъпи потоп! Почвата трябва да бъде запазена!

От съставителите

Мило приятелче,

Аз съм земният червей.
Каня те на едно чудно пътешествие в непознатия свят на почвата.
Ще научиш много нови неща, заедно с тебе ще направим различни наблюдения и опити.

Запомни: Почвата е дом на хората, животните и растенията.
Със своето качество да дава и храни живот, който на нас пък ни дава нужния въздух, почвата сякаш подава ръка за съдействие с човека за запазване живота на тази земя.
Почвата е майка на зеления цвят, с който всъщност ни казва:
"Не ме убивайте и аз ще спася общия ни дом!''

ЩО Е ПОЧВА ?
Почвата е рохкав повърхностен слой на сушата, който притежава свойството плодородие.

WHAT IS SOIL ?
Soil is a crumbly surface layer of the dry land’ which obtains the peculiarity of fruitfulness.

QU’EST- CE QUE C’EST QU’UN SOL ?
Le sol, c’est une couche friable et superficielle, qui possède la propriété fécondité .

ВИДОВЕ ПОЧВИ
- глинеста
- песъчлива
- глинесто- песъчлива

KINDS OF SOILS
- Clay
- sandy
- clay-sandy

ESPÈCES DE SOLS
- argileux
- sablonneux
- argileux - sablonneux

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ
- от промишлеността
- от транспорта
- от селското стопанство
- от изгаряне на отпадъци

CONTAMINATION OF SOIL
- By industry
- By transport
- By agriculture
- Burning of wastes

POLUTION DES SOLS À CAUSE
- de l’industrie
- du transport
- de l’agriculture
- des dèchets mis au feu


ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ПОЧВИТЕ
Всички мероприятия, с които се опазва чистотата на въздуха и водата, косвено запазват и чистотата на почвата.

PROTECTION OF SOILS PURITY
All measures aimed at protection of air and water purity indirectly protect the purity of soil.

PROTECTION DES SOLS
Toutes les measures, avec les qelles on préserve la pureté du l’air et de l’eau protégent égalements la propreté du sol.


„САНИТАРИ НА ПОЧВИТЕ„
Люляк, черница, кестен, топола, шипка, лавандула, фасул, пшеница, рапица.

“SANITARY INSPECTORS” OF SOILS
Lilac, mulberry, tree, poplar, dog rose, lavender, beans, wheat, rape/ seed/.

“DES AMBULANCIERS” DES SOLS
Un lilas, un mûrier, un marronnier d’Inde, un peuplier, un eglantier, une lavande, un haricot, un froment, un colza.

САНИТАРИ НА ПОЧВАТА

Напоследък за пречистване на замърсени почви се използват дървета и растения .
Природният арсенал за прочистване на замърсяванията включва около 400 растителни вида.
Напоследък много компании засаждат и се грижат за тополовите горички върху сметища. Дърветата покриват терена, запазвайки почвата и водата на мястото и задържайки лепкавата маса отдолу. Кореновите филтри събират отпадъчните води от фермите, извличайки торовете и пестицидите от водата.
Тенденцията е да се засаждат бързорастящи и непретенциозни на замърсяване дървета и храсти. За да се осигури целогодишно пречистване на въздуха е добре да се съчетаят иглолистни и широколистни дървета и храсти и различни технически култури.

Вижте: Презентация: "Санитари на почвите" • Почвата е нееднородна смес, която се състои от твърди, течни и газообразни вещества.
 • Твърдите вещества са пясък и глина.
 • Разтворимите вещества се наричат минерални соли.
 • Почвата съдържа вода. Тя може да бъде в течно или твърдо състояние/ под формата на лед/.
 • Почвата съдържа въздух,необходим за дишането на растенията и на почвените организми.
 • Най-горният слой на плодородните почви се нарича хумус.
 • При развитието си растенията извличат от почвата водата и разтворените в нея минерални соли.
 • Когато почвата е замърсена с различни вещества растенията ги извличат и оттам попадат по хранителната верига в човека.
 • Прахът, който се намира във въздуха също замърсява почвата.
 • Разтворените във водата отровни вещества замърсяват почвата и са заплаха за здравето на човек.
 • Батериите , найлон, акумулатори, части от компютри и телевизори замърсяват силно почвата, затова трябва да събираме разделно отпадъците.
 • Органичните отпадъци след преработка се използват за наторяване на почвата.
 • Почвата е подложена на интензивно замърсяване от многостранната човешка дейност.
 • При замърсяване на почвата настъпват изменения в състава, свойствата и качествата й, които я правят вредна и опасна за хората, животните и растенията.

Откъде идват имената на химичните елементи?

Водород - от латинското наименование "раждам", тъй като при взаимодействие с кислород се образува вода.
Въглерод - от латинското наименование на въглена.
Азот - не поддържа дишането (от гръцки) и образува селитра (от латински).
Кислород - на латински означава "раждам киселини".
Натрий - от староеврейски език - природна среда, натрон.
Алуминий - идва от латинското наименование на стипца - алумен.
Фосфор - от гръцкото "носещ светлина" поради способността му да свети при бавно окисляване.
Хлор - от гръцкото "хлорос", т. е. жълто-зелен.
Калций - от калкс - латинското наименование на варта.
Хром - носи името си от гръцкото наименование на цвят.
Кобалт - от немското наименование на злия дух Кобалт.
Мед - от латинското наименование на о. Кипър, който е богат на мед.
Бром - от гръцкото "зловоние", защото е газ с остра и задушлива миризма.
Йод - от гръцкото наименование "виолетов", какъвто цвят са парите му.


Замърсяване на почвата с метали

ЖИВАК - Hg
Живакът постъпва в почвата чрез пестицидите, които го съдържат и чрез отпадъците от химични производства.

ОЛОВО - Pb
Оловото постъпва в почвата главно чрез изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене, които съдържат тетраетилово и тетраметилово олово.

ЖЕЛЯЗО -Fe
Желязото се определя като сериозен замърсител на почвата- смята се, че е на лице нейното ожелезяване.

КАДМИЙ - Cd
Кадмият в малки количества е необходим за човешкия организъм, но при високи концентрации е силно токсичен;
Попада в почвата чрез минерални торове и пестициди.

АРСЕН - As
Арсенът замърсява почвата чрез отпадъчни продукти от металургичната промишленост и продуктите, получаващи се при изгаряне на въглища.

ФЛУОР - F
Флуорът може да замърси почвата чрез отпадъци от металургичната промишленост и като примес при някои инсектициди.

ЦИНК - Zn и МЕД - Cu
Цинкът и медта подтискат развитието на микроорганизмите, намаляват ензимната активност на почвата и добивите на растенията.КРАТЪК ЕКОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Екология - биологична наука, която изучава взаимоотношенията на живото вещество с околната среда (Е. Хекел, 1866 г.); биологична наука, която изучава организацията и функционирането на над организмовите системи на различно ниво: популации, биоценози, екосистеми, биогеоценози и биосфера; наука за взаимовръзката между организмите и между организмите и тяхната среда; комплексна интердисциплинарна наука за причинно следствените взаимовръзки и взаимоотношения на организмите, обществото и средата; в зависимост от различните класификационни признаци се различават следните основни раздели на екологията: екология на индивидите и видовете (аутекология - вж.), екологията на популациите (демекология) и екология на съобществата (синекология), екология на човека (социална, медицинска и др.), радиационна екология, морска екология, зооекология, фитоекология и т.н..
Екология градска - част от приложната екология, която изучава проблемите на опазване и оптимизиране на природната (околната) среда в селищни (градски) условия.
Замърсител - вещество, което в достатъчно количество предизвиква измерим нежелан, вреден ефект върху човека, животните, растенията, храните и материалите. Обикновено под замърсител се разбира праха и химичните съединения; в по-широк смисъл на термина замърсител може да бъде всеки физичен агент, химично съединение или биологичен вид, надвишаващ естественото равнище.
Замърсяване - 1) наличие във въздуха, водата, почвата и храната на вредни вещества над ПДК; 2) изменения в състава, свойствата и качествата на дадена природна среда под влияние на механични, химични, радиоактивни или биологични вещества, които я правят вредна (опасна) за хората, животните и (или) растенията.
Замърсяване на почвата - постъпване във водата на различни вещества, организми и енергия, които превишават хигиенните нормативи.

Замърсяване на околната среда - промяна на качествата й вследствие на възникване и привнасяне на физически, химически или биологически фактори от естествен или антропогенен източник в страната или извън нея независимо дали се превишават действащите в страната норми (Закон за опазване на околната среда, 1991 г.)
Мониторинг - система за наблюдение, отчитане, контрол и прогнозиране на измененията в жизнената среда или отделна природна среда в зависимост от замърсяването, вредно за здравето на хората и другите живи същества.

Вижте: Презентация: "SOS - да спасим нашата почва!"kniga-pochvi-dizain

Презентация: "Санитари на почвите"

Санитари на почвите са различни многогодишни растения, дървета и храсти.


Ясеновото дърво
се отличава с бърз растеж още в млада възраст. Особено добре вирее край влажните долини, върху почви, богати на минерални вещества.


Клена - доста е издръжливо на студове, суша и болести, но все пак се развива най-добре на добре осветени терени с леки, дренирани почви.


Люляк - разпространен е в по-голямата част от Европа. Отглежда се като декоративно дърво. Достига на височина 15-25 m и дебелина на стъблото 1 m.


Бялата черница не е претенциозна откъм почви, върху които расте. Оптимално видът се развива в по-плодородни почви, които са богати на пясък.


Кестените са род от осем или девет вида дървета и храсти от семейството на бука. Живеят естествено в райони с топъл умерен климат на Северното полукълбо.


Топола - срещат се в топлите и ниски части на страната, и то винаги край реките. Обичат песъчливите и каменливи почви. Растат много бързо и живеят до около 400 години.
Лен - е род едногодишни и многогодишни тревисти растения и полухрасти от семейство Ленови Културният лен се отглежда като влакнодайно и маслодайно растение. Познати са следните разновидности - влакнодаен, маслодаен, междинен, планински и полу - зимен.


Овес - е род едногодишни и многогодишни тревисти растения от семейство житни. Около 70 вида, от които в България растат 4 вида.


Пшеницата е основното хлебно растение в света. С пшеничен хляб се храни 70% от човечеството. Културата е разпространена по цялото земно кълбо.


Грахът е студоустойчив и се сади в началото на пролетта след преминаване на зимното замръзване на почвата.


Фасул - родината му е Южна Америка, но може да се отглежда практически навсякъде. Култивиран е още преди инките, а в Европа е пренесен с една от експедициите на Христофор Колумб.


Захарното цвекло е основната култура за производство на захар в страните с умерен климат, така както захарната тръстика е основна за страните в тропическите райони на света. Около 40% от световното производство на захар се добива от кореноплодните на захарното цвекло.


Рапицата е растение с ярко жълти цветове, което се отглежда и култивира масово по света. Основните и приложения са за фураж, производство на растително масло и биодизел.


Лавандула е род растение от семейство Устноцветни. Името най-често се използва за видовете, отглеждани като билки или за украшение. Лавандулата е известна като ароматично растение още от древността. Тя се използва широко и в народната медицина.


Презентация: "SOS - да спасим нашата почва!"ЛЕТИ, ЛЕТИ, БАЛОНЧЕ! / ЗАНИМАТЕЛНА КНИЖКА

Тази книжка е предназначена за ученици от 3 и 4 клас, които в часовете по предмета “Човек и природа” учат за въздуха и за всички, за които би представлявала интерес.
Надяваме се да се забавляват и да им бъде полезна.

Всяко поколение, всеки индивид трябва да живее с мисълта, че след него все още няма да настъпи потоп! Въздухът трябва да бъде запазен!


Мило приятелче,

Аз съм балончето.
Каня те да полетим на едно чудно пътешествие в непознатия свят на въздуха.
Ще научиш много нови неща, заедно с тебе ще направим различни наблюдения и опити.

Запомни:
Въздухът е нужен е за дишането на хората, животните и растенията. Човек издържа без храна - няколко дни, без вода - денонощия, но без въздух до 2-5 минути. Затова трябва да пазим въздуха чист
.


ПОНЯТИЕ ЗА ВЪЗДУХ
Въздухът е част от неживата природа. Той е смес от газове, водни пари и твърди частици /прах /.

CONCEPT FOR AIR
The air is part of inanimate nature. It is a mixture of gases, water vapour and solid particles / dust /.

СВОЙСТВА НА ВЪЗДУХА
- Чистият въздух е безцветен.
- Чистият въздух няма мирис и цвят.
- Поддържа горенето.
- Заема място.
- Нужен е за дишането на хората, животните и растенията.
- Разтваря се във вода.
- Може да се загрява.

PROPERTIES OF AIR
- Clean air is a colourless.
- Clean air will smell and colour.
- Supports combustion.
- Loans site.
- What is needed is a breath of humans, animals and plants.
- Dissolve in water.
- Can be heated.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА
- от промишлеността
- от автомобилите
- от пожарите
- от дейността на човека
-
AIR POLLUTION
- Industry
- By car
- From fires
- By human activity

ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА
- на комините на фабриките и заводите да се монтират специални филтри и прахоуловители;
- да не се палят сметищата;
- да не се изсичат горите;
- покрай градовете и автомагистралите да се създадат „зелени пояси”;
- автомобилите да имат специални филтри за вредните газове;
- да не се пуши особено в затворени помещения;
- да се проветряват често стаите;

CLEAN AIR
- The chimneys of factories and mills to install special filters and Dust.
- Not to burn landfill.
- Do not cut down forests.
- Cities and along motorways to create "green show".
- Cars have special filters for harmful gases.
- Do not smoke especially in enclosed spaces.
- Can often be ventilated room.

Приказка за вятъра

Вярва се, че всички ветрове се държат затворени в огромна пещера или кожен мях. Те се пазят от глух старец (сляпа бабичка, св. Илия или Господ) или с ХАЛИ и ЗМЕЙОВЕ, заради което силните ветрове често се наричат „ала".
Щом задуха вятър, народът казва, че старецът е отпушил пещерата или някоя дупка на мяха. Когато духа продължително време, се смята, че поради глухотата и слепотата си старецът не успява да намери дупката и да я запуши. В Южна България се среща поверието, че всички ветрове се раждат в нощта срещу КОЛЕДА, а се кръщават срещу Водици (Богоявление). Съществуват „долни" ветрове, които духат под земята и „горни" или „бесни" ветрове, които са над облаците. До бесния вятър може да стигне единствено чучулигата, след което тя пада окървавена на земята. Ако животно се допре до тялото й, тя веднага побеснява. В съответствие с четирите посоки ветровете биват северен (Северняк, Дунавец, Долняк), южен (Югът, Белият, Благият), източен (Черноторец, Кривец, Мьглар) и западен (Горняк, Софиянец). Според едно предание четирите ветрове били братя и живеели навръх Стара планина - Черният, Белият, Синият и Червеният. Най-лош бил Черният, защото ядял хора. Всички те се оженили за четирите дъщери на беден старец. Тъй като невестата на Черния вятър страдала от злините на мъжа си, с хитрост успяла да го надвие. Узнала, че когато той спи, сърцето му се превръща в яйце и се намира в едно орлово гнездо на върха. Невестата отишла там, взела яйцето и слънцето изгряло. Мигом яйцето се пукнало в ръцете й. Съществуват легенди и за спор между ветровете. Веднъж северният вятър поканил всички на гости. Южният отказал да иде, за да не стопи ледения палат на Северняка. Той се смятал за по-силен и от слънцето. Но останалите настояли и южният отишъл на гости. Но не се сдържал и духнал топъл въздух. Севернякът се разсърдил, мушнал го в окото и го ослепил. Оттогава южният вятър е само с едно око.

Любопитни факти

* Световната здравна организация сочи замърсеният въздух в затворено помещение, като основен вредител на човешкото здраве при съвременния начин на живот.

Какви са симптомите, които ви показват, че имате проблеми с въздуха у дома?
- дразнене в носа, гърлото и очите;
- често замайване и виене на свят;
- натрапчиво главоболие;
- чувство на отпадналост;
- пристъпи на задушаване;
- често кихане.

* Растенията у дома поемат през деня въглероден диоксид от въздуха, а през нощта го излъчват обратно, но това не оказва влияние върху здравето, защото всмукателният газ е 4 до 5 пъти повече от отделения. Сред най-мощно поглъщащите въглеродния диоксид са цветята с големи листа, като фикус, филодендрон и малките декоративни палми, особено ако листата им се забърсват от прахта с влажна кърпа.

* Когато човек е преуморен, белите дробове, с които диша, започват да работят по-бавно. В тях навлиза по-малко въздух от обикновено. Липсата на достатъчно кислород веднага се отразява на мозъка и в резултат на това организмът реагира с рязък спазъм на мускулите на устата, гърлото, гърдите. Спазмът е съпроводен с дълбоко вдишване. Тази поредица от реакции се нарича прозявка. Вие се прозявате, за да поемете въздух, който в момента не ви достига.

* Доскоро възприемахме златообсипаните стъкла по църквите и катедралите единствено като произведения на изкуството.Оказва се обаче, че тънкия слой злато с които често са покривани, когато бъде нагрят от слънцето има пречистваща въздуха фунцкия.ОТГОВОРЕТЕ НА ГАТАНКАТА:

Кой издува пъстрото балонче, кой трепти във гривата на конче и в гората златни листи рони, и в небето хвърчилата гони, пръска на цветята аромата и лети невидим по земята? Що е то?


RESPONSE RIDDLE:

Who fills colourful bubble which vibrates in the mane of a horse in the forest and gold sheets caress, and chasing kites in the sky, spray fragrance of flowers and flies in the earth invisible? What is it?КРАТЪК ЕКОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
Екология - биологична наука, която изучава взаимоотношенията на живото вещество с околната среда (Е. Хекел, 1866 г.); биологична наука, която изучава организацията и функционирането на над организмовите системи на различно ниво: популации, биоценози, екосистеми, биогеоценози и биосфера; наука за взаимовръзката между организмите и между организмите и тяхната среда; комплексна интердисциплинарна наука за причинно следствените взаимовръзки и взаимоотношения на организмите, обществото и средата; в зависимост от различните класификационни признаци се различават следните основни раздели на екологията: екология на индивидите и видовете (аутекология - вж.), екологията на популациите (демекология) и екология на съобществата (синекология), екология на човека (социална, медицинска и др.), радиационна екология, морска екология, зооекология, фитоекология и т.н..
Замърсител - вещество, което в достатъчно количество предизвиква измерим нежелан, вреден ефект върху човека, животните, растенията, храните и материалите. Обикновено под замърсител се разбира праха и химичните съединения; в по-широк смисъл на термина замърсител може да бъде всеки физичен агент, химично съединение или биологичен вид, надвишаващ естественото равнище.
Замърсяване - 1) наличие във въздуха, водата, почвата и храната на вредни вещества над ПДК; 2) изменения в състава, свойствата и качествата на дадена природна среда под влияние на механични, химични, радиоактивни или биологични вещества, които я правят вредна (опасна) за хората, животните и (или) растенията.
Замърсяване на въздуха - постъпване във водата на различни вещества, организми и енергия, които превишават хигиенните нормативи.
Мониторинг - система за наблюдение, отчитане, контрол и прогнозиране на измененията в жизнената среда или отделна природна среда в зависимост от замърсяването, вредно за здравето на хората и другите живи същества.


Стайни растения, които пречистват въздуха

Категорично е известно, че в затворените помещения концентрацията на летливи токсични замърсители може да достигне драстични стойности. Токсични вещества отделят мебелите, мазилките, изолациите, боите, лаковете и килимите, много от препаратите за почистване, синтетичния текстил, тонерите, електрониката, пластмасовите и гумени изделия.
В резултат на това не закъсняват проблемите – кашлица, астматични пристъпи, чести ангини, ринити, ларингити, тахикардия, безсъние, главоболие, мускулна слабост и прочие.
Доказано е, че някои видове стайни растения могат изключително успешно да намаляват количествата на летливите стайни замърсители – като абсорбират до 87% от вредните газове, с което подобряват средата.
По тази причина живи растения в бъдеще ще бъдат включени в животоподдържащите системи на борда на пилотираните космически станции. Чрез миниатюрни отвори на листата растенията поглъщат вредните вещества, но огромно значение имат и кореновата им система, и бактериите, които живеят в почвата. Уловените от листата на растенията вредни газове се пренасят в кореновата им система, където преминават и се абсорбират от активния въглен или се метаболизират от почвените микроорганизми. Най-хубавото е, че повечето от растениятаса изключително добре познати у нас и се отглеждат в повечето български домове. Сред тях са бръшляните, различните видове Филадендрони, Драцени, Спатифилуми, т.нар. мечове, фикусите – обикновени или Бенджамини, хризантемите и маргаритите, азалията.
Според специалисти герберът притежава ценни качества, едно от които е да приема вредните вещества във въздуха и по този начин да пречиства помещението, в което се намира. Отрязаните цветове обаче нямат такъв ефект. Това постига единствено живото растение, засадено в саксия.Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)