Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕМ КРАСИВИ - ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС, 1 частКозметиката помага на хората да се чувстват по – красиви и по – уверени. Подчертава даденостите или скрива недостатъците на собственото ни тяло.

ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕМ КРАСИВИ – ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС, 2 част

През “Тъмните векове” на Средновековието църквата – и западната, и източната, заклеймявала яростно разкрасяването на тялото като дяволско изкушение. Това обаче не пречело на аристокрацията да се облича разкошно и да устройва шумни празненства.
Феодалният строй направил потомствените благородници богати и жадни за развлечения и тук козметиката отново била повикана на помощ, макар, че този път ролята й била слугинска...


Презентация: "Васил Левски"

Васил Левски (1837 - 1873)

Родната къща на Левски

Майката на Васил Левски, Гина Иванова Кунчева заедно с Начо Андреев Начев (най-големият й внук).

Архимандрид хаджи Василий, вторият по възраст вуйчо на Левски, който поемайки грижата за племенника си, свързва името си с личната съдба на Апостола.

1862 година, Васил Кунчев участва в Първата българска легия, където и получава името си Левски.

Апостолът, знаменосец в четата на Панайот Хитов, 1867 година.

Васил Левски сред другари от Втората българска легия в Белград, 1868 година.

Васил Левски с другари, Белград 1868 година.

Револверът, камата и уставът, пред които са се клели членовете на БРЦК.

Васил Левски и Миткалото, художник Иван Петров

Васил Левски говори пред народа, художник Лиляна Дичева.

Васил Левски по време на изграждането на Вътрешната Революционна Организация в България (фотография от 1870 година).

Писмена клетва на Васил Левски пред БРЦК от 16-28 юни 1872 година.

Джобното тефтерче на Васил Левски.

Карта на първи революционен окръг, основан от Левски през 1872 година.

Къкринското ханче, където на 26 декември 1872 година е заловен Васил Левски.

Димитър Николов Общи
Участник в Първата българска легия, в Критското въстание, в отрядите на Гарибалди. Изпратен през юни 1871 година от БРЦК в Букурещ за пръв помощник на Левски. Организирал успешния обир в прохода Арабаконак на 22 септември 1872 година.

Следственото дело на Васил Левски и сподвижниците му.

Показанията на Васил Левски пред следствената комисия

"Залавянето на Васил Левски", художник Н. Кожухаров

Паметникът на Васил Левски в гр. Карлово

Паметникът на Апостола в гр. София

Електронно помагало за водата
*********


1 част, 2 част, 3 част, 4 част, 5 част, 6 част

VIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ: ПЕРНИК - МОЯ НАДЕЖДА, Ямбол 2009

VIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

П Р О Е К Т

"ПЕРНИК - МОЯ НАДЕЖДА"


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Град Перник е разположен в Югозападна България между Витоша, Люлин и Голо бърдо в Пернишката котловина.
В климатично отношение градът попада в умереноконтиненталната климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 м, която варира в широки граници - от 650 м до над 2000 м.
Специфичните ортографски условия на Пернишката котловина с преобладаващо тихо време (65.4%), гъстотата на застрояване и разполагането на промишлени предприятия в ниската част на котловината нарушават екологичното равновесие. Въздухът в района се замърсява с прах, серен диоксид, оловни аерозоли и др. тежки метали.
Развитието на енергетиката, металургията, открития въгледобив водят до замърсяване на въздуха, водите и почвите. Промишлеността на гр. Перник сериозно замърсява природната среда на площ от 158 км2. Най-силно са замърсени почвите с цинк, олово. Тревожно е състоянието на въздуха и водите. Сериозен проблем е и обезлесяването на планините в Краище. Замърсяването на природната среда води до обезлистване на горите в Краище. За опазване на природната среда в планината Голо бърдо е създаден резерватът “Острица”.

КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО - Поддържан резерват “Острица”

Книжката "Красота в разнообразието" е предназначена за ползване от всеки природолюбител и любознателна личност. Представени са ендемитни видове намиращи се на територията на поддържан резерват Острица в планината Голо Бърдо, близо до град Перник, България.


БЪЛГАРСКИ ЕНДЕМИТИ

  • Урумово лале/Tulipa urumoffii Hay/,което цъфти с жълти и червени цветове
  • Урумовият лопен /Verbascum urumovii, Stoj. et Acht./
  • Планинско подъбиче /Teucrium montanum L./
  • Хибридно плюскавиче/Silene Hybrida/
  • Мизийска овсига /Bromus moesiacus Vel/.

БАЛКАНСКИ ЕНДЕМИТИ

Презентация: "Красота в разнообразието" в поддържан резерват "Острица", Голо Бърдо - 1 част


В Югозападна България до град Перник се намира планината Голо бърдо. В западната част на тази суха, почти безводна планина на площ от 134,6 ха се намира една от най-старите защитени територии у нас - Поддържан резерват “Острица”.
Растителното богатство на резервата е със средна степен на рядкост на европейско ниво и с висока – на национално. Последните проведени научни изследвания показват, че в поддържан резерват “Острица” има 453 растителни вида, от които 5 български, 32 балкански ендемита и 13 реликтни вида.
Според българското законодателство са защитени 13 растителни вида. Два вида са включени в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания. В Червената книга България том 1 са включени 23 вида, четири от които са в категория “рядък” и два – категория “уязвим”.
В Конвенцията за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CITES/ са включени 18 вида.
На територията на резервата се срещат над 150 вида билки, от които 9 вида са редки , защитени със специални разпоредби на Закона за лечебните растения .

Върху сравнително неголямата площ на резервата е представено 11,2% от видовото богатство на България.

Ендемичните видове в Поддържан Резерват “Острица”са 42, т.е. 9,5% от всички растителни видове.

Пет вида са български: eмблематично за резерват „Острица” е Урумовото лале /Tulipa urumoffii Hay/, което цъфти с жълти и червени цветове,

Урумовият лопен /Verbascum urumovii, Stoj. et Acht./,

Планинско поддъбиче /Teacnum montanum L./, Хибридно плюскавиче /Silene Hybrida/, Мизийска овсига /Bromus moeslacus Vel/.

В ПР “Острица” се срещат и 37 балкански и суббалкански вида.
Тук могат да се видят Сръбското звънче /Edraiadnthus serbicus (Kern) Petr/,

Златната раменка /Anthyllis aurea Weld/,

Райхенбаховата перуника /Iris reincenbachii Heuff/,

Вилмотианов клин /Astragalus wilmottianus Stoj/ и др.

От балканските ендемични видове голям интерес представляват видовете Главеста жълтуга /Genista subcapitata Panc/.

Единствено тук растат Трилистна жълтуга /Genista sessilifolia DC ssp trifiliata (Yanka) Kuz. /,

Сребролистен равнец /Achillea ageratifolia(S. et S.) /,

Кримско омразниче /Onosma tauricum/,

Червено вълче лико /Daphne cneorum L./,

Островърха урока /Bupleurum apiculatum Friv./ и др.

ПР „Острица” има и много дървесни и храстови видове - Мъждрян /Fraxinus ornus L./, Мукина /Sorbus aria ( L.) Crantz./ ,Черна калина /Viburnum lantana L./,

Росен /Dictamnus albus /,Смрадлика /Cottinus cogyggria Scop./, Дрян /Cornus mas L./, Обикновен люляк /Syringa vulgaris L./ и др.

Презентация: "Красота в разнообразието" в поддържан резерват "Острица", Голо Бърдо - 2 част

Поради малката територия на резервата, както и поради силно разчленения релеф, броят на видовете животни не е голям.

Въпреки това е установен значителен брой редки животни, както и видове, които представляват интерес за науката. Резервата обитават 74 вида гръбначни животни .

Четири вида от птиците, срещащи се в резервата, са с висок природозащитен статус в Европа:
– Козодой /Caprimulgus europaes/,

Горска чучулига /Lullula arborea/,

Въртошийка /Alauda arvensis/

Градинска овесарка /Emberiza hortulana/ и др.

Установени са още : Червена горска мравка/Formica rufa/ ,

Карпатски скорпион /Euscrpius carpaticus/,

Степен гущер /Podarcis muralis/ и др.

С присъщия й замах природата е създала в поддър-жан резерват “Острица” един естествен музей – светилище на организмовите багри, форми и красота, който ни разкрива омайната прелест и разнообразие на дивият растителен и животински свят, каквато човешката ръка не е в състояние да сътвори.Поддържан резерват “Острица” е уникален оазис на българската и европейска флора и фауна.


Защитаването му като природен феномен е изключително важна дейност не само за опазване на природните дадености, но и за възпитаването на младите хора в духа на любов към природата и съхраняването й за бъдните поколения.
KRASOTA-OSTRICA-2009.ppt


Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)