Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

VIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ: ПЕРНИК - МОЯ НАДЕЖДА, Ямбол 2009

VIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

П Р О Е К Т

"ПЕРНИК - МОЯ НАДЕЖДА"


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Град Перник е разположен в Югозападна България между Витоша, Люлин и Голо бърдо в Пернишката котловина.
В климатично отношение градът попада в умереноконтиненталната климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 м, която варира в широки граници - от 650 м до над 2000 м.
Специфичните ортографски условия на Пернишката котловина с преобладаващо тихо време (65.4%), гъстотата на застрояване и разполагането на промишлени предприятия в ниската част на котловината нарушават екологичното равновесие. Въздухът в района се замърсява с прах, серен диоксид, оловни аерозоли и др. тежки метали.
Развитието на енергетиката, металургията, открития въгледобив водят до замърсяване на въздуха, водите и почвите. Промишлеността на гр. Перник сериозно замърсява природната среда на площ от 158 км2. Най-силно са замърсени почвите с цинк, олово. Тревожно е състоянието на въздуха и водите. Сериозен проблем е и обезлесяването на планините в Краище. Замърсяването на природната среда води до обезлистване на горите в Краище. За опазване на природната среда в планината Голо бърдо е създаден резерватът “Острица”.

КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО - Поддържан резерват “Острица”

Книжката "Красота в разнообразието" е предназначена за ползване от всеки природолюбител и любознателна личност. Представени са ендемитни видове намиращи се на територията на поддържан резерват Острица в планината Голо Бърдо, близо до град Перник, България.


БЪЛГАРСКИ ЕНДЕМИТИ

 • Урумово лале/Tulipa urumoffii Hay/,което цъфти с жълти и червени цветове
 • Урумовият лопен /Verbascum urumovii, Stoj. et Acht./
 • Планинско подъбиче /Teucrium montanum L./
 • Хибридно плюскавиче/Silene Hybrida/
 • Мизийска овсига /Bromus moesiacus Vel/.

БАЛКАНСКИ ЕНДЕМИТИ

Презентация: "Красота в разнообразието" в поддържан резерват "Острица", Голо Бърдо - 1 част


В Югозападна България до град Перник се намира планината Голо бърдо. В западната част на тази суха, почти безводна планина на площ от 134,6 ха се намира една от най-старите защитени територии у нас - Поддържан резерват “Острица”.
Растителното богатство на резервата е със средна степен на рядкост на европейско ниво и с висока – на национално. Последните проведени научни изследвания показват, че в поддържан резерват “Острица” има 453 растителни вида, от които 5 български, 32 балкански ендемита и 13 реликтни вида.
Според българското законодателство са защитени 13 растителни вида. Два вида са включени в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания. В Червената книга България том 1 са включени 23 вида, четири от които са в категория “рядък” и два – категория “уязвим”.
В Конвенцията за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CITES/ са включени 18 вида.
На територията на резервата се срещат над 150 вида билки, от които 9 вида са редки , защитени със специални разпоредби на Закона за лечебните растения .

Върху сравнително неголямата площ на резервата е представено 11,2% от видовото богатство на България.

Ендемичните видове в Поддържан Резерват “Острица”са 42, т.е. 9,5% от всички растителни видове.

Пет вида са български: eмблематично за резерват „Острица” е Урумовото лале /Tulipa urumoffii Hay/, което цъфти с жълти и червени цветове,

Урумовият лопен /Verbascum urumovii, Stoj. et Acht./,

Планинско поддъбиче /Teacnum montanum L./, Хибридно плюскавиче /Silene Hybrida/, Мизийска овсига /Bromus moeslacus Vel/.

В ПР “Острица” се срещат и 37 балкански и суббалкански вида.
Тук могат да се видят Сръбското звънче /Edraiadnthus serbicus (Kern) Petr/,

Златната раменка /Anthyllis aurea Weld/,

Райхенбаховата перуника /Iris reincenbachii Heuff/,

Вилмотианов клин /Astragalus wilmottianus Stoj/ и др.

От балканските ендемични видове голям интерес представляват видовете Главеста жълтуга /Genista subcapitata Panc/.

Единствено тук растат Трилистна жълтуга /Genista sessilifolia DC ssp trifiliata (Yanka) Kuz. /,

Сребролистен равнец /Achillea ageratifolia(S. et S.) /,

Кримско омразниче /Onosma tauricum/,

Червено вълче лико /Daphne cneorum L./,

Островърха урока /Bupleurum apiculatum Friv./ и др.

ПР „Острица” има и много дървесни и храстови видове - Мъждрян /Fraxinus ornus L./, Мукина /Sorbus aria ( L.) Crantz./ ,Черна калина /Viburnum lantana L./,

Росен /Dictamnus albus /,Смрадлика /Cottinus cogyggria Scop./, Дрян /Cornus mas L./, Обикновен люляк /Syringa vulgaris L./ и др.

Презентация: "Красота в разнообразието" в поддържан резерват "Острица", Голо Бърдо - 2 част

Поради малката територия на резервата, както и поради силно разчленения релеф, броят на видовете животни не е голям.

Въпреки това е установен значителен брой редки животни, както и видове, които представляват интерес за науката. Резервата обитават 74 вида гръбначни животни .

Четири вида от птиците, срещащи се в резервата, са с висок природозащитен статус в Европа:
– Козодой /Caprimulgus europaes/,

Горска чучулига /Lullula arborea/,

Въртошийка /Alauda arvensis/

Градинска овесарка /Emberiza hortulana/ и др.

Установени са още : Червена горска мравка/Formica rufa/ ,

Карпатски скорпион /Euscrpius carpaticus/,

Степен гущер /Podarcis muralis/ и др.

С присъщия й замах природата е създала в поддър-жан резерват “Острица” един естествен музей – светилище на организмовите багри, форми и красота, който ни разкрива омайната прелест и разнообразие на дивият растителен и животински свят, каквато човешката ръка не е в състояние да сътвори.Поддържан резерват “Острица” е уникален оазис на българската и европейска флора и фауна.


Защитаването му като природен феномен е изключително важна дейност не само за опазване на природните дадености, но и за възпитаването на младите хора в духа на любов към природата и съхраняването й за бъдните поколения.
KRASOTA-OSTRICA-2009.ppt


Азот и неговите съединения

Семинар "Азот и живот"
Презентацията на тема: "Азот и неговите съединения"

Без азот не е възможно съществуването на живата природа.Той е биогенен елемент, заедно с кислорода, водорода и въглерода.

С най-голямо приложение, от неговите съединения, са амонякът, азотната киселина, амониевите соли и някои от азотните оксиди.
Тук ще ви запознаем с някои по-интересни свойства и приложения на азота и неговите съединения.


Строеж на атомите на азота
Просто вещество
 • Азотът (на латински: Nitrogenium) е химичен елемент. Означава се с буквата N. Намира се в 5А група, във втори период. Той има пореден номер Z = 7. Названието 'азот' идва от гръцки и означава „безжизнен“
 • В ядрото си азотът има седем протона. Седемте електрона в електронната му обвивка са разположени в два електронни слоя. Молекулите на азота са двуатомни и неполярни. Между тях действат много слаби сили на привличане. В молекулата на азота атомите са свързани с много здрава тройна ковалентна химична връзка. Свободните атоми азот имат голяма химична активност. Около 79% от атмосферния въздух е азот.


Любопитни факти за азота

 • Учени успели да запазят в среда от течен азот при температура -197C извадени зъби. След това при размразяване зъбите могат да се присадят и да продължат да изпълняват функциите си.
 • При температура -197 C в среда от течен азот металите придобива 3,5 пъти по-голяма специфична електропроводимост от медта.
 • Яйцеклетка на пациентка е престояла една година в течен азот при минус 196 градуса, след това е била размразена и оплодена. Досега в България са замразявани успешно само сперматозоиди и ембриони.


... И още факти...
 • В атмосферата азотът се намира в свободна форма във вид на молекула N2. Растенията могат да усвояват азота само в свързан вид (като атоми). Бактериите от рода Rhizobium играят тази важна роля в селското стопанство. Те образуват азото-фиксиращи възелчета в корените на бобовите като грах, фасул, люцерна. Фиксацията на азота облегчава изискванията за допълнително азотно наторяване.
 • Един от основните екологични проблеми е наличието на азот в отпадъчните води - предизвиква пренаторяване на водните басейни. От друга страна азота под формата на амониеви йони, допълнително се окислява до нитрат и предизвиква недостиг на кислород. Най-важното ниво за редукция на азота е биологичното. С помоща на бактерии, азота се освобождава в околната среда под формата на газ. За да се постигне това са нужни два процеса - нитрификация и денитрификация.
 • В спектрите на полярните сияния е открито също така излъчване на молекулите на азота. То придава синия и виолетовия цвят на някои части от сиянията.
Съединения на азота
Амоняк
 • Амоняк- един атом азот се свързва с три атома водород. Амонякът е добре разстворим във вода - реакцията е известна като „фонтан”.
 • Добавката на амоняк в цигарите е за да помогне при горенето да се отдели повече никотин, който по принцип изгаря при самото горене.
 • Амоняка не само изкарва никотин от тютюна, но и помага да се усвои от белия дроб. Самият амоняк бързо се окислява в кръвта и създава опасност за поражение на кръвните клетки.
 • Крем боя с интензивен блясък Съдрържание: амоняк и водороден пероксид, може да предизвика аергична реакция. Избягваите контакт с очите. По-добре не използвайте.


...и отново за амоняка...

 • Когато рибките се хранят, те преработват храната и след това … акат – отделят амоняк – силно отровно химично съединение, съдържащо азот. Амоняк се отделя и при гниенето на изпражненията на рибките и на старите, мъртви листа на растенията.
 • Има обаче едни хубави и полезни бактерии, които живеят залепени по всякакви повърхности в аквариума – по стъклото, по листат и най-вече в пълнежа на филтъра. Тези бактерии ядат амоняк и произвеждат нитрити – съединения на азота, които обаче не са толкова отровни колкото него.
 • Така те спасяват вашите риби от отравяне.


Оксиди на азота
Съединения на азота с кислород
 • Диазотният оксид, още известен като "райски газ", е химично съединение с емпирична формула N2O. Той е неутрален оксид. При стайна температура е безцветен незапалим газ, с приятна сладникава миризма и вкус. Използва се в хирургията и денталната медицина (зъболечението) заради своя анестетичен и аналгетичен ефект. Името му "райски газ" идва от чувството за еуфория, което причинява при вдишване. Това свойство на газа му дава приложение и като наркотик. Друго негово приложение е като окислител в ракетните двигатели. Използва се и при двигателите с вътрешно горене - добавен към горивото, увеличава мощността им.
 • Азотният оксид (NO) е безцветен газ, неразтворим във вода. Не взаимодейства с киселини и основи. Той е неутрален оксид. Получава се при пряко взаимодействие на азот с кислород. Степента на окисление на азота в този оксид е + 2. Получаване(с помощта на електрическа искра):

 • Диазотният триоксид (N2O3) е анхидрид на азотистата киселина. Той е газ и е синьо-зелен на цвят. Степента му на окисление е + 3. Той е силно токсичен нетраен газ.
 • Азотният диоксид (NO2) е жълто-кафяв, силно отровен, лесно втечняем газ. Той дразни лигавицата на очите и дихателните органи, предизвиква хрипове, кашлица, задух. Концентрация от 0,4 mg/dm3 е смъртоносна за възрастен човек. Азотният диоксид е киселинен оксид. Взаимодейства с оксиди и основни оксиди. Той е и силен окислител. Степента му на окисление е + 4. Получаване:

 • Азотният диоксид е разтворим и взаимодейства химически с вода, при което се получават азотна киселина и азотиста киселина:

 • Диазотният пентаоксид (N2O5) е анхидрид на азотната киселина; кристално, безцветно вещество. Той е нетраен и при обикновени условия се разлага на азотен диоксид и кислород. С водата образува азотна киселина. Много силен окислител със степен на окисление + 5:

И пак екология...

 • Високото съдържание на азотни оксиди в атмосферата предизвиква сериозни екологични проблеми - киселинни дъждове и смог. Основни замърсители на околната среда с азотни оксиди са тецовете, азотноторовите заводи, моторните превозни средства
 • Хемилуминисцентният детектор за азот Agilent 255 NCD е специфичен детектор, който продуцира сигнал за съединения, съдържащи азот. Това се извършва чрез използването на горелка за постигането на високотемпературно разлагане на съдържащите азот съединения и последващо образуване на азотен оксид (NO). Светлината, излъчена при хемилуминисцентната реакция на NO с озон, се детектира
Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)